Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft tot doel je te informeren over hoe het lokaal bestuur van Grobbendonk omgaat met persoonsgegevens die zij via verschillende kanalen verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal het lokaal bestuur de geldende privacywetgeving respecteren, zijnde de Belgische privacywet van 8 december 1992, en vanaf mei 2018 de Europese privacywet

Hoe gaat het lokaal bestuur van Grobbendonk om met uw persoonsgegevens?

Het bestuur verwerkt voor de uitvoering van de verschillende gemeentelijke/OCMW taken persoonsgegevens van burgers. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. De persoon wordt hiermee identificeerbaar. Als je bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of een voorziening aanvraagt, dan verzamelen en bewaren we je gegevens. U mag als klant van verwachten dat de medewerkers zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Je persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel worden gebruikt voor de dienstverlening. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt. Dit kan wel gebeuren met (adres)gegevens opgenomen in het Rijksregister (en het bevolkingsregister). Het gaat om zogenaamde 'wettelijke informaties' en waarbij de aanvraag moet gebaseerd zijn op een wettelijke bepaling.

In je contacten met het bestuur verstrek je persoonsgegevens. Je gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. Dit betekent dat wij in sommige gevallen je toestemming zullen vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Het lokaal bestuur van Grobbendonk gebruikt je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden of om je andere informatie toe te zenden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Ook zal het lokaal bestuur van Grobbendonk je gegevens niet aan derden verstrekken zonder je voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.
Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan of voor verdere uitzonderingen zoals wettelijk bepaald.

Bewaartermijn

Het lokaal bestuur van Grobbendonk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Deze verwerking moet in overeenstemming zijn met artikel 89 van de AVG.

Beveiliging

Het lokaal bestuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

Welke rechten heeft u?

Je hebt het recht het lokaal bestuur van Grobbendonk te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. De gemeente/OCMW zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kan je het bestuur verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij je in je verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal het bestuur in ieder geval binnen vier weken reageren.
Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). Je hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan u contact op te nemen met privacy@grobbendonk.be

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om je verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit als je van mening bent dat het lokaal bestuur van Grobbendonk de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft.

Cookies

De website kan gebruik maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer en enkel door deze website kunnen worden gelezen. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. De code die in de cookie is verwerkt, laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek en of u de tekstuele weergave in –of uitgeschakeld heeft. Aldus vergemakkelijkt dit uw toegang tot de website en verloopt de navigatie sneller en efficiënter. Je hebt de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren
dat hij je waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Contactinformatie

Wij spannen ons in om je privacy en je persoonsgegevens te beschermen. Je kan ons steeds contacteren indien je vragen hebt rond dit privacybeleid, de gegevens die wij van je verzamelen of verwerken, door een e-mail te sturen naar privacy@grobbendonk.be